Allmänna avtalsvillkor för Mood Manager abonnemang

Säljare av tjänst Städabonnemang
Åre Travel/ Mood Managers AB
Bullerbyn 6
837 51 Åre 
Organisationsnummer 559154-4068


Följande avtal gäller mellan Åre Travel Designer AB 559154-4068  (nedan kallat Åre Travel ) och kunden. 

Med kunden avses den person i hushållet som fyller i det elektroniska kundavtalet med sitt namn och personnummer. Kontraktsskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt medgivande att avtalet är juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Åre Travels fysiska underskrifter. 

Generella riktlinjer
Åre Travel säljer Mood Manager tjänst på abonnemang. Kunden har ett städobjekt som Åre Travel har godkänt för uppdraget.  Städabonnemang innebär att samma personal kommer till kunden på bestämd veckodag med bestämd frekvens. 

Åre Travel och kunden har gått igenom städobjektets lokalyta och har accepterat vilka städmoment som ingår. Bägge parter har accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg. 

Åre Travel och kunden tecknar ett kontrakt innan provstädning. Avtalet är giltigt från det datum som framgår av kontraktet. 

Fakturering sker en gång per månad efter utfört arbete, med 10 dagars betalningsvillkor, och skickas via e-post från Nox Finans. 
Vid tillvalet pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift på 40 kr.
 
Villkoren i våra avtal utgår ifrån att Åre Travels personal skall ha ett giltigt arbetsschema 14 dagar i förväg.

Här finns prislista med priser efter RUT-avdrag. 

Provstädning
Det första städtillfället ses som en provstädning som är helt förutsättningslös från båda parter.

Åre Travel och/ eller kunden kan välja att inte fortsätta tjänsten genom en skriftlig avbokning inom 24 timmar efter utförd provstädning. Detta gäller endast den första städningen. Priset för en provstädning är enligt ordinarie timtaxa. 

Avtalets löptid och utformning
Avtalet mellan kund och Åre Travel löper tillsvidare efter första provstädningen, om ingen uppsägning sker av någon av parterna. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är 16 dagar från mottagen uppsägning. 

Om någon av parterna är missnöjd försöker man om möjligt lösa kontraktet än tidigare. 

Villkoren för avtalet kan komma att ändras. Vid förändringar i avtalstexten och/eller i användarvillkoren meddelas kund via mail att en ändring skett. Kund har sedan 15 dagar på sig att skriftligen påpeka att man inte godkänner ändringarna. Om kund ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.

Avbokning från kundens sida
Tillfällig avbokning eller ändring av dag/ tid skall ske16 dagar innan städdag.

Akut avbokning medges 2 gånger per år utan kostnad och skall göras snarast möjligt, men minst 3 timmar innan städning. Akuta avbokningar uppstår ex. vid snabbt insjuknande hos kunden och familjemedlemmar behöver vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot Åre Travels personal. Akut avbokning skall ske per sms och per e-post direkt till din kontaktperson. 
 
Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full betalning för städningen.
 
Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
Önskar eller kan inte kunden använda sig av det automatiska skatteavdraget skall detta framgå vid kontraktsskrivningen. Det personnummer som uppges på kontraktet är det som kommer att användas för utnyttjande av skatteavdrag. Skatteavdraget sker direkt på fakturan. 
 
Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss period. Kunder som är sammanboende och önskar skatteavdraget tillsammans måste teckna separata avtal. Först tecknas ett avtal med en person som löper i 6 månader för att efter det teckna ett nytt avtal som löper 6 månader.

Om ett felaktigt personnummer lämnas, om kunden redan utnyttjat skatteavdraget eller om Skatteverket nekar kunden ersättning kommer Åre Travel fakturera ut den del som skulle ha täckts av Skatteverket plus en administrativ avgift på 100 kr per arbetad timme.

Åre Travel kan endast söka skatteavdrag vid betalning. Om kund inte betalt fakturan inom 30 dagar från sista betaldatum avsäger sig rätten att söka skatteavdrag via Åre Travel. Om så sker tillkommer en administrativ avgift på 100 kr per arbetad timme.

Kunden skall ha kontrollerat med Skatteverket om rätten finns till full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem, och om eventuell avdragsrätt förverkas eller tas bort skall kunden meddela detta till Åre Travel omgående. 
 
Skatteverket tillåter inte att Åre Travel ansöker om skatteavdrag för en kunds räkning på ett arbete som ej utförts på grund av att kund har avbokat eller inte lämnat städobjektet tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om. 

Kunden måste själv meddela Åre Travel om skatteavdrag längre inte önskas efter kontraktsskrivningen. Detta gäller under kundens hela abonnemangstid. 
 
Fri åtkomst till städobjekt 
För att kunna utföra sina åtaganden måste Åre Travel ha fri åtkomst till städobjektet när städtid och städdag infaller.

Med fri åtkomst menas att komma in i städobjektet under överenskommen tid och kunna lämna när arbetet är klart. För att det ska fungera behöver kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. 

Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar/koder till huvudentré, balkong, altan, tvättstuga och soprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen. 
 
Kunden behöver boka upp tvättstuga och om ett sådant arbetsmoment är uppbokat. Om en tvättid inte kan användas pga trasig maskin, att någon annan tagit tvättiden eller andra omständigheter som Åre Travel inte råder över kan kunden ej kräva kompensation av Åre Travel. 
 
Åre Travel kommer vid sådana tillfällen istället utföra extramoment i kundens bostad. 
 
Vid en provstädning kan det vara klokt att påtala för er kontaktperson vad som kan göras om förhinder uppkommer i inplanerade städmoment.

Om Åre Travel inte har fri åtkomst kommer vi kontakta kunden på uppgivet telefonnummer för att lösa situationen. Åre Travel behöver få kontakt med kunden inom 30 minuter, och maximal väntetid på fri åtkomst är 60 minuter innan städtiden ses som förbrukad och kunden betalar för en ordinarie städning. 


Personal
Vid provstädningen tilldelas den fasta städpersonal som har fortsatt ansvar för hushållet. 
 
ÅreTravel har är aktivt året runt, men har reducerad personalstyrka under sommar, vid högtider samt har stängt på röda dagar. Åre Travel reserverar sig för att vissa perioder kan komma att innebära minskad personalstyrka eller inställt städ pga. lagstadgad ledighet hos personal. 
 
Om ordinarie städpersonal slutar, är sjuk eller på semester, kan Åre Travel oftast ersätta denna av annan fast personal på Åre Travel, och detta meddelas kund i förväg. Accepteras inte vikarien av kunden skall detta meddelas er kontaktperson.
 
Åre Travel kan behöva avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet enligt överenskommelse.
 
Utöver ordinarie städpersonal så kontrollerar er kontaktperson sina kollegors arbete, och kan komma att själv utföra städarbete. I abonnemanget ingår 3 timmar fri konsultationstid per år med er kontaktperson för att kundanpassa tjänsten. Behövs fler timmar, debiteras detta med 1,5 gånger städtaxan.

Detsamma gäller för kund. Om denne exempelvis är på semester och inte nyttjar städobjektet kan regelbunden städ vara överflödig.

Kommunikation mellan kund och Åre Travels kontaktperson sker för att ömsesidigt lösa ovan situationer, och kan man inte komma överens gäller den ömsesidiga uppsägningstiden. 
 
Städpersonal bär Åre Travels företagskläder. Åre Travel tecknar sekretessavtal med all personal. Personal omfattas av Åre Travels Ansvarsförsäkring.

Tidsåtgång för städning 
Ordinarie städtid är minimum 3 timmar.  Vid första städtillfället kan städningen ta några timmar extra. Efter genomförd provstädning meddelar Åre Travel en realistisk tidsåtgång. Tidsåtgången för hemstädningen beror på flera faktorer som t ex antal våningar, storlek på städobjekt, hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockat undan etc. 

Om Åre Travel anser att städningen kommer att ta längre tid än överenskommet inleds  en dialog med kunden för att komma fram till en form som båda accepterar. 

Städtid och städdag 
Kunden kommer att få samma städtid som vid provstädningstillfället, t ex om kunden får en provstädningstid vecka 2, onsdag klockan 08.00 så kommer kundens fasta tid i fortsättningen vara onsdagar jämna veckor kl. 08.00 under det fortsatta abonnemanget. 

Byte av städtid och städdag görs i samråd med er kontaktperson. Kunden är införstådd med att byten kan vara svåra att genomföra och kan innebära lång väntetid. 

Städupplägg 
Åre Travel utgår från en ordinarie städmall med städmoment som finns på hemsidan. Vid kontraktskrivningen går kunden och Åre Travels kontaktperson igenom och kundanpassar denna städmall enligt specifika önskemål. 
 
Då skall diskussion föras om att ev. anpassa städningen vid dyrbara/ omtåliga föremål, eller om det finns omtåliga material att ta hänsyn till. 

Den kundanpassade städmallen används sedan under hela städabonnemangets tid. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra, men ändringar från månad till månad eller från gång till gång fungerar inte. 
Städredskap och Städmaterial 
Åre Travel använder normal sina egna städredskap och städmaterial, förutom dammsugare, strykjärn och vitvaror. Önskar kunden använda sina egna material, eller särskilda material för vissa objekt skall detta framgå i den kundanpassade städmallen.
Larm, nycklar och säkerhet 
Nycklar behandlas utifrån kundens vilja, smidigast är ett kodat lås eller att Åre Travel har en nyckel till städobjektet. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Åre Travel personal, samt låser då städningen är utförd. 
 
Vid nyckelåtkomst där kunden anger en plats där nyckel förvaras, hämtas och lämnas ansvarar inte Åre Travel för detta förfarande. 

Reklamationer och försäkringar 
Kunden skall ha tecknat hemförsäkring som täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Åre Travel tecknat en ansvarsförsäkring, som är till skydd för om Åre Travels personal av oaktsamhet eller vårdslöshet förorsakar sak- eller personskada ersätter Åre Travel direkt skada eller direkt förlust. 

Frågor om tjänsten och ev. reklamationer tas direkt med er kontaktperson, och tillsammans kommer ni överens om hur ni bäst löser situationen. 

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 2 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.
 
Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av Åre Travel tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Åre Travel som orsakat skadan kommer Åre Travel ersätta kunden. 

Kompensation för kundens städutrustning och tekniska fel på appartatur ges inte då städutrustning är något som används för att utföra tjänsten, och slitage på städutrustningen är normal. 

Försäkringsbolag kräver uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Åre Travel för värdering om försäkringsbolaget så önskar. Är skadan på ett fast objekt har Åre Travel rätt att anlita ett externt företag för att åtgärda skadan. 

Kompensation på förstörd tvätt ges endast då kunden före uppdragets början skickat in detaljerade instruktioner via mail om tvätt- och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat och märkt upp tvätten inför varje tvättomgång. 
Utan instruktion och sortering tvättas alla kläder i 40 grader, vit- eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas förutom jeans, skjortor samt tröjor. Jeans, skjortor och tröjor hängs upp på galge och torkas i torkskåp på 40-60 grader. Kunden ansvarar själv för uppkomna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning. 

Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande. 

Detta avtal har upprättats skriftligen. Kontraktskrivningen har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Åre Travels och dess representanters fysiska underskrifter. 
 
Kunden är den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.