Bokningsvillkor/ Booking Terms & Conditions

Bokning och betalning

Hela hyresbeloppet skall vara betalt före ankomst. Ert kort debiteras någon gång efter bokningstillfället med hela hyresbeloppet. 

Avbokning
Ev. avbokning av boendet skall ske via er bokningskanal, och det är bokningskanalens a

Allmänt
Boendet disponeras från kl. 16.00 ankomstdagen till kl. 10.00 avresedagen om inget annat avtalas.
 
Ni har ansvar och är ersättningsskyldig för om något går sönder. 
 
Det skall vara tyst i boendet mellan kl 23.00 och 07.00. Det är inte heller tillåtet att använda spa-badet mellan dessa tider då den kan störa andra gäster. 

Ni är skyldiga att läsa igenom och följa den speciella ordning och skötselrutiner som beskrivs i lägenheten. Kostnader i samband med brott mot ordningsstadgan och skötselrutiner för boendet och som leder till åtgärder och larm, utryckning, tillsägelse avhysning mm debiteras gästen. 

Alla våra lägenheter är rök- och husdjursfria, ni ansvarar för att det efterlevs. Vi ansvarar ej för kvarglömda personliga tillhörigheter. 

Saneringskostnad debiteras med faktisk kostnad, dock minst 4000 kr + moms vid underlåtelse att efterleva detta. Borttappad nyckel debiteras med kostnad för låsbyte samt kostnad för produktion av 6 nya nycklar. Ni får inte använda boendet till annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ni får inte bo fler än antal bäddar i lägenheten, med undantag av små barn. 

Normal städning ingår i hyran. I de fall boendet lämnas i sådant skick att det krävs utökad städinsats kommer ni att debiteras för detta. I sådant fall kan ni också komma att bli ersättningsskyldig gentemot nästkommande gäst för att fördröjt tillträde till boendet, eller deras re-allokering till annat boende. 

Minimiålder för samtliga i sällskapet är 25 år (gäller ej familjemedlemmar) och ni kan bli nekade att få tillträde till boendet om ni inte uppfyller ålderskravet. I sådant fall är hyresbeloppet förverkat. 

Renskutan AB har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om ni eller någon i ert sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller närområdet eller om boendet används till ej avsett ändamål. 

Hyresvillkoren anses vara accepterade när ni fullföljer er bokning med oss. 

Tottbacken
Tottbacken 10 
83013 Åre Sverige 

Renskutan AB
Organisationsnummer 556636-7230 Momsregistreringsnummer SE556636723001 
Bankgiro 5622-4736 
IBAN SE1160000000000739117742 BIC HANDSESS
Handelsbanken S- 830 13 Åre
 

Tottbacken Peak Performance Mountain House Åre

Terms and conditions
We will charge your credit card with full payment after booking with us. The total balance must be paid before arrival.

Cancellation
Cancellations must be made with the channel you made the booking with, and their cancellation policy applies. 

Terms of Use
The property is available from 16.00 on your arrival date until 10.00 on the date of departure unless other arrangements have been made. We are not liable for personal effects left behind. You are liable to replace any items that are broken during your stay.

It must be quiet in the property between 23.00 and 07.00. Using the jacuzzi during these hours is also prohibited as it can disturb other guests.

You are also required to read and abide by the particular routines and rules set out in the guest folder. Costs incurred through alarms, remedy, warnings or eviction, call-outs, as a consequence of failure to follow these rules and routines will be charged to the guest.

All of our apartments are smoke- and pet free; it is your responsibility to ensure that this is respected. Actual sanitation costs, or a minimum of 4000 SEK + VAT will be charged if these terms are breached. Lost keys are charged at the cost of a lock change and production of six new keys. You may not use the property for purposes other than what has been agreed at the time of booking. There may not be a greater number of guests than there are beds in the property.

Normal cleaning costs are included in the rent. In the case of the property being left in such a condition that additional cleaning is required you will be charged for this. In such circumstances you may also be liable to compensate the next guest in the case that their entry to the property should be delayed. 

The minimum age of all guests is 25 years (this does not apply to members of the same family), and you may be denied entry to the property in case all guests do not meet the age requirements. In such a case you forfeit the cost of rent. Renskutan AB reserves the right to terminate your contract with immediate effect if a guest or someone in their company behaves in a disruptive manner or/and causes damage within the apartment or the surrounding area or if the apartment is used for other purposes than intended.

By booking with us you are deemed to have accepted our terms and conditions of rent and use.

Tottbacken – Peak Performance Mountain House
Tottbacken 10
830 13 Åre
Sweden