Förtroendearbetstid


Vad är förtroendearbetstid? 

Förtroendearbetstid är en oreglerad arbetstidsform där du som arbetstagare själv bestämmer – med hänsyn till arbetsuppgifter och vårt personliga mående – när du jobbar. Du anpassar arbetstiden efter verksamhetens krav och därutöver bestämmer du själv när du ska arbeta. Detta bygger på att det finns förtroende mellan arbetsgivare och dig som arbets­tagare, och fungerar om det är svårt att förutse när ditt arbete ska utföras. 

Under rätt förutsättningar är förtroendearbetstid till fördel för både verksamheten och dig som arbetstagare.

När skall arbetet utföras?

När det behövs. 

Ibland kan arbetet innebära närvaro på viss plats eller på bestämd tid, ex. att vara tillgänglig för kunder eller kollegor, besvara frågor eller ta över en kollegas arbetsuppgifter vid dennes sjukdom. Ibland kan ramarna vara mer lösa. 

Det viktiga är att ett visst resultat presteras och mindre viktigt när arbetet utförs.

Hur mycket skall du arbeta?
Tanken är inte att du ska arbeta vare sig mer eller mindre än normalt, utan att du ibland arbetar mer än normalarbetstid och ibland mindre, beroende på situationen. 
Avsikten är att arbetstiden sett över en längre period ska jämna ut sig så att den motsvarar normalarbetstiden för arbetstagare med reglerad arbetstid. 

Särskilda regler
Förtroendearbetstid innebär frihet att planera och disponera sin arbetstid. En följd av detta blir att du inte får ersättning för övertid och OB. Finns det krav på närvaro vissa tider bör det och övriga förväntningar som arbetsgivaren har, klargöras innan överenskommelsen ingås – så att du kan överblicka vad överenskommelsen innebar. 

En arbetstagare med förtroendearbetstid: 
-har fått ett förtroende att själv disponera sin arbetstid
-ska disponera sin arbetstid på̊ det sätt som arbetsuppgifterna kräver
-har inte en bestämd ordinarie arbetstid 
-har inte rätt till särskild ekonomisk ersättning för övertidsarbete eller obekväm tid
-har rätt till semester
-undantas från arbetstidslagens regleringar

Frågor att tänka över
-Vad innebär förtroendearbetstid i min yrkesroll?
-Vad är alternativet till förtroendearbetstid?
-Finns det några särskilda önskemål om närvaro, vissa tider, dagar eller perioder? 

Kontroll och avstämning
Arbetsmiljö­lagens skyddsaspekter gäller, vilket förutsätter en regelbunden dialog och avstämning mellan dig och din chef.

 Du och arbetsgivare ska stämma av arbetstidsuttaget minst en gång per kvartal. Vid detta möte skall ni prata om hur arbetsbelastningen upplevs och hur har det sett ut med veckovila, dygnsvila och den totala arbetstiden. Om det är vanligt att du inte upplever sig kunna ta 36 timmar ledigt varje vecka, kan det vara ett tecken på̊ att parterna behöver prata om hur arbetssituationen och belastningen ser ut.
 
Det är också viktigt att tänka på att du själv har ansvar över att signalera om arbetet inte hinns med – eller om du är undersysselsatt.

Vart skall arbetet utföras?
Du har viss frihet att bestämma över vart arbetet ska utföras, du kan till exempel välja att utföra vissa arbetsuppgifter i hemmet, eller att ta ett samtal under en promenad. 
 
En del arbetsuppgifter förutsätter dock närvaro på̊ en viss plats. Det kan vara så att det ofta kommer in brådskande ärenden. Du kan då inte välja att arbeta långt från arbetsplatsen, utan att först försäkrat dig om att ärendena hanteras på̊ ett korrekt sätt. 

Om arbetssituationen medger det går det att enstaka dagar utföra arbete från ex. en sommarstuga. Det ger inte någon rätt att permanent förlägga sitt arbete till hemmet eller till annan plats. Distansarbete kräver särskild överenskommelse med arbetsgivaren. 

Ledighet och semester
Du har rätt till semester enligt semesterlagen. 

Du har rätt till 2 dagar ledig tid per vecka, då dina arbetsuppgifter utförs av någon annan på arbetsplatsen. Ledighet utöver 2 dagar i följd skall tas ut som semester. 

Kompensation för arbete
Du kan kompensera för att du har arbetat eller kommer att arbeta mycket genom att inte arbeta en enstaka dag. Precis som för hemarbete förutsätter det dock att du inte har någon arbetsuppgift som kräver närvaro på̊ arbetsplatsen. 
 
Om din kompensationsledighet läggs i anslutning till ordinarie ledighet, så att dina kollegor behöver hantera dina uppgifter, behöver det godkännas av din chef eller istället tas ut som semester. 
 
Om du inte är nåbar eller reser bort har du själv ett ansvar för att detta inte går ut över dina arbetsuppgifter, och har delegerat dessa till annan på arbetsplatsen.